Bảng lương mới công chức viên chức từ 01/7/2024 tăng trung bình 30% có đúng không?

Cho tôi bảng lương mới công chức viên chức khi cải cách tiền lương tăng trung bình 30% có đúng không? Câu hỏi của anh C.C (Quảng Bình)

Bảng lương mới công chức viên chức từ 01/7/2024 tăng trung bình 30% có đúng không?
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, theo phương án cải cách tiền lương, từ 1/7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

Mặc dù trong 3 năm qua, chúng ta chưa thực hiện cải cách tiền lương nhưng đã 2 lần điều chỉnh mức lương cơ sở, tăng 29,5%. Như vậy, tính tổng lại từ năm 2021 (thời điểm dự kiến thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW) đến ngày 1/7 tới đây thì lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng bình quân chung khá nhiều, khoảng 60%. Con số này tuy không phải là vượt bậc, nhưng cũng là mức tăng đáng kể so với con số tăng bình quân mỗi năm 7% khi chưa thực hiện cải cách tiền lương.

 

 

Như vậy, theo tinh thần Nghị quyết 27 khi xây dựng bảng lương mới sẽ tiến hành xây dựng mức lương mới, trong đó dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%.

Bảng lương mới công chức viên chức từ 01/7/2024 tăng trung bình 30% có đúng không?

Có tăng lương khu vực công sau cải cách tiền lương nữa hay không?
Căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 cũng đã đề ra các mục tiêu cụ thể trong việc tăng lương qua từng giai đoạn, trong đó cụ thể như sau:

2.2. Mục tiêu cụ thể

(2) Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
a) Đối với khu vực công
– Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.
– Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
– Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.
– Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
– Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.
b) Đối với khu vực doanh nghiệp
– Từ năm 2021, Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.
– Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.
Như mục tiêu cụ thể được đề ra theo Nghị quyết 27 đến năm 2025, trong bảng lương mới tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết, từ năm 2025 trở đi, tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân 7%/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng I của khu vực doanh nghiệp.

Còn phụ cấp nào trong tiền lương mới công chức viên chức khi cải cách tiền lương?
Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, vừa qua, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

Trong đó đề cập rõ về 09 phụ cấp trong tiền lương mới khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 như sau:

+ Phụ cấp kiêm nhiệm;

+ Phụ cấp thâm niên vượt khung;

+ Phụ cấp khu vực;

+ Phụ cấp trách nhiệm công việc;

+ Phụ cấp lưu động;

+ Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

+ Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Như vậy, nếu áp dụng cho đối tượng công chức viên chức thì sẽ có 08 phụ cấp trong tiền lương mới khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 như sau:

1. Phụ cấp kiêm nhiệm;

2. Phụ cấp thâm niên vượt khung;

3. Phụ cấp khu vực;

4. Phụ cấp trách nhiệm công việc;

5. Phụ cấp lưu động;

6. Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

7. Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

8. Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập.

Lê Bửu Yến
https://thuvienphapluat.vn/lao-dong-tien-luong/bang-luong-moi-cong-chuc-vien-chuc-tu-0172024-tang-trung-binh-30-co-dung-khong-17460.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *