Cùng lưu thông qua cầu, trong trường hợp này xe nào được ưu tiên đi trước?

Xe khách

– Bên chiều đi của xe khách có đặt biển báo “nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp” được ký hiệu là P.132.
Biển này dùng để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định khi thấy biển số P.132 phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp.
Biển có hiệu lực đối với các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo quy định khi đi vào các đoạn đường hẹp có đặt biển số P.132 và trên hướng ngược lại đang có các loại xe cơ giới đi tới thì phải dừng lại ở vị trí thích hợp để nhường đường.
– Bên chiều đi của xe tải có đặt biển báo “được ưu tiên qua đường hẹp” được ký hiệu là I.406.
Biển này dùng để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp, phải đặt biển số I.406.
Khi đã đặt biển số I.406 thì ở chiều ngược lại bắt buộc phải đặt biển số P.132 “nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp”.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *