Tin vui: Người dân mua đất không có giấy tờ trước 2008 vẫn được cấp Sổ đỏ

Người đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp nếu đủ điều kiện và không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (không phải thực hiện thủ tục sang tên).

Mua đất không có giấy tờ trước 2008 được cấp Sổ đỏ?

cap-so-do-cho-dat

Điểm a khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định:

Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008”

Như vậy, người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho trước ngày 01/01/2008 không phải thực hiện thủ tục sang tên mà thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Đất chưa được cấp Giấy chứng nhận.

– Bên nhận chuyển quyền (người mua) không có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định (không có hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực).

– Đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo trường hợp đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hoặc đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013.

Nếu đủ điều kiện thì người đang sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo đúng thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu để có Giấy chứng nhận.

Mua đất không có giấy tờ trước 2008 vẫn được cấp Sổ đỏ nếu đủ điều kiện như trên. Tuy nhiên, do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không có hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực nên dễ xảy ra tranh chấp. Nếu xảy ra tranh chấp phải giải quyết tranh chấp trước, sau đó mới được cấp Giấy chứng nhận.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khi không sang tên

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BTNMT quy định hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01/7/2014 (gồm cả trường hợp trước 2008) được chia thành 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Nhận chuyển nhượng mà có hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền.

cap-so-do-cho-dat-viet-tay

Người đang sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

– Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK.

– Hợp đồng chuyển nhượng có công chứng hoặc chứng thực.

Trường hợp 2: Nhận chuyển nhượng nhưng không lập hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực (không có hợp đồng công chứng, chứng thực nhưng đang cầm giữ Giấy chứng nhận của bên bán).

Người đang sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

– Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

– Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *