07 trường hợp con không được hưởng thừa kế nhà, đất từ cha mẹ năm 2023 cần lưu ý

Theo quy định pháp luật hiện hành, có 07 trường hợp con không được hưởng thừa kế di sản, nhà đất từ cha mẹ.

giai-quyet-tranh-chap-quyen-su-dung-dat

Truyền thống của người Việt, cha mẹ thường gom góp tài sản để lại cho con mong cho con mình có xuất phát điểm tốt, đỡ vất vả hơn đời mình. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, có 07 trường hợp con không được hưởng thừa kế di sản, nhà đất từ cha mẹ.

Quyền thừa kế tài sản theo quy định pháp luật Theo Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Thừa kế là một chế định được ghi nhận trong các Bộ luật Dân sự quy định về việc dịch chuyển tài sản của người chết sang cho người còn sống. Thừa kế có hai hình thức là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

07 trường hợp con không được hưởng thừa kế nhà, đất từ cha mẹ

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế nếu rơi vào các trường hợp sau đây sẽ không được hưởng thừa kế nhà, đất và các di sản khác từ cha mẹ, người để lại di sản, bao gồm:

Trường hợp 1: Con không còn sống vào thời điểm thừa kế Căn cứ Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Như vậy, nếu tại thời điểm mở thừa kế của cha mẹ, con đã chết hoặc chưa thành thai thì sẽ không được hưởng thừa kế.

Nam-2023-luat-thua-ke-dat-dai-co-di-chuc-nhu-the-nao

Trường hợp 2: Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

Trường hợp 3: Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

Trường hợp 4: Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

Trường hợp 5: Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Lưu ý: Trong trường hợp cha mẹ, người để lại di sản biết con có những hành vi nêu trên nhưng vẫn để lại di sản cho họ thì họ vẫn được hưởng di sản theo di chúc.

relatives-selling-house

Trường hợp 6: Con không có tên trong di chúc thừa kế Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Nếu cha, mẹ không để lại di chúc, con cái sẽ được hưởng di sản của cha mẹ theo quy định tại Điều 650 và 651 Bộ luật Dân sự 2015.

Tuy nhiên, trong trường hợp cha mẹ, người để lại di sản có di chúc nhưng trong di chúc không đề cập đến việc để lại tài sản cho con, thì người con sẽ không được hưởng thừa kế nhà đất hay bất kỳ tài sản nào theo nội dung di chúc.

Trường hợp 7: Con bị truất quyền thừa kế Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người lập di chúc có quyền sau đây:

– Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

– Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

– Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

– Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Trong trường hợp người thừa kế có đủ điều kiện thừa kế nhưng người để lại di sản truất quyền thừa kế ngay trong di chúc thì người thừa kế sẽ không được hưởng di sản thừa kế.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *